Klubbens vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Svømmeklubben Delfinen, Strib, stiftet den 8. november 1973. Hjemsted: Middelfart Kommune, Region Syddanmark.


§ 2.

Foreningens formål er at undervise i og fremme svømning samt anden vandaktivitet.


§ 3.

Foreningen er medlem af Dansk Gymnastik- & Idræts- foreninger og dermed undergivet DGI’s love.


§ 4.

Som aktive og passive medlemmer optages børn og voksne i henhold til foreningens sæsonplan og holdbeskrivelser.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan kræve kendelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.


§ 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Tre bestyrelsesmedlemmer

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Stk. 3. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år.

Stk. 4. Der vælges to bestyrelsessuppleanter, der i pågældende tilfælde fungerer til førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Der vælges to revisorer, en på lige og en på ulige år.

Stk. 6. Der vælges en revisorsuppleant, der i pågældende tilfælde fungerer til førstkommende generalforsamling.

Stk. 7. Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.


§ 6.

Bestyrelsen nedsætter det antal fornødne specialudvalg, som findes påkrævet for arbejdets udførelse. Formanden for de enkelte udvalg skal være medlem af bestyrelsen.


§ 7.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.


§ 8.

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen.


§ 9.

Forenings medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 10.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes skriftligt/annoncering via digitale medier, opslag i svømmehallen og hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret. Ligeledes har en forælder til medlemmer, stemmeret og valgbarhed, passive medlemmer har kun taleret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§ 11.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. a) valg af bestyrelse i henhold til § 5.
  b) valg af suppleanter
  c) valg af revisor
  d) valg af revisorsuppleant
 6. Eventuelt

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 13.

Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. For beløb over 25.000 kr skal dette dog til afstemning i bestyrelsen hvor den almindelige flertalsregel er gældende.


§ 14.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 15.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver fire medlemmers stemme herfor.


§ 16.

Der føres protokol (referat) over alle vedtagne beslutninger i bestyrelsen. Protokollen (referatet) godkendes senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 17.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§ 18.

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af organisationen, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3. Udover det i § 18 stk. 2. nævnte skal foreningens midler anvendes til svømmesportens fremme på Fyn.


Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling:
Den 23. februar 1978
Den 23. februar 1984
Den 28. februar 1985
Den 25. februar 1987
Den 10. februar 1988
Den 6. februar 1991
Den 11. marts 1992
Den 25. marts 1998
Den 7. marts 2013